Obchodní podmínky spol. GLOBAL INTERIO NÁBYTEK s.r.o.

sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 19233574
(dále jen „GLOBAL INTERIO")

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti GLOBAL INTERIO NÁBYTEK s.r.o. (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující složením zálohy nebo zaplacením zboží, potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami GLOBAL INTERIO NÁBYTEK s.r.o..

1.6. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. e-mailem).

 

II. Uzavření kupní smlouvy a obsah smlouvy

2.1. K uzavření kupní smlouvy dojde buď tím způsobem, že kupující zakoupí zboží umístěné přímo na prodejně, anebo písemnou akceptací objednávky kupujícího prodávajícím na prodejně prodávajícího. Prodávají je oprávněn odmítnout přijetí objednávky kupujícího, a to zejména v případě, že kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a/anebo zaplatit kupní cenu.

2.2. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazné. Podpisem objednávky kupujícím tento potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s těmito souhlasí.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu v hotovosti v prodejně prodávajícího, při objednávce zboží pak způsobem níže uvedeným.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. O úhradě kupní ceny, příp. nákladů spojených s balením a dodáním zboží vystaví prodávající kupujícímu doklad.

3.4. V případě, že k uzavření kupní smlouvy dojde na základě objednávky kupujícího a její akceptace prodávajícím, je kupující povinen složit současně s objednávkou zálohu na kupní cenu ve výši minimálně 30 % kupní ceny. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit prodávajícímu na jeho prodejně oproti převzetí dodaného zboží anebo v případě dodání zboží prodávajícím prostřednictvím jeho dopravy přímo dopravci - řidiči opět oproti převzetí dodaného zboží. V případě, že kupující není připraven zbývající část kupní ceny oproti převzetí zboží uhradit, není prodávající povinen zboží kupujícímu předat, přičemž prodávající nebude z tohoto důvodu v prodlení s dodáním zboží.

3.5. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Cena zboží uvedená na internetových stránkách www.global-interio.cz je orientační a může se lišit od ceny kupní.

 

IV. Přeprava a dodání zboží

4.1. Dodací lhůta v případě, že zboží není přímo na prodejně prodávajícího a toto kupující objedná, činí 16 - 18 týdnů. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený prodávajícím v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky) je pouze orientační.

4.2. Prodávající je povinen kontaktovat kupujícího emailem či telefonicky na kontakt uvedený kupujícím v objednávce zboží, příp. ústně na prodejně prodávajícího o tom, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím. Kupující je povinen si zboží vyzvednout nejpozději ve lhůtě do 14 dnů od okamžiku, kdy byl o skutečnosti, že zboží je připraveno na prodejně prodávajícího vyzvednout, případně bylo-li sjednáno zajištění přepravy zboží prodávajícím na místo určené kupujícím, je kupující povinen v téže lhůtě s prodávajícím dohodnout termín přepravy a zboží v této lhůtě převzít. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

4.3. Způsob doručení zboží kupujícímu je určen v kupní smlouvě. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen objednané zboží převzít. Podle ustanovení § 2159 občanského zákoníku prodávajícímu náleží úplata za uskladnění a účelně vynaložené náklady související se skladováním zboží ve výši 1,5% denně z celkové kupní ceny v případě, že:

4.a) kupující nepřevezme zboží při dodání na určené místo,

4.b) kupující nepřevezme zboží v prodejně prodávajícího po dobu 15 dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout a neučiní-li tak ani v náhradním termínu určeném prodávajícím, který nesmí být kratší než 30 dní. Na základě § 1968 a následující občanského zákoníku je v tomto případě kupující dále povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé porušením smlouvy, tedy poštovné a manipulační poplatky (a to i ty náklady, které by v případě vyzvednutí zboží kupujícím dle bodu 4.7. těchto podmínek nesl prodávající) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, příp. zaměstnanci prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.7. Na základě požadavku kupujícího zajistí prodávající přepravu zboží do místa určeného kupujícím. V případě, že je místo určení kupujícím stanoveno do vzdálenosti pěti kilometrů od místa prodejny prodávajícího, v níž bylo zboží objednáno, hradí náklady na přepravu (do místa určení i zpět) prodávající. V případě, že je místo určení kupujícím stanoveno nad pět kilometrů od místa prodejny prodávajícího, v níž bylo zboží objednáno, hradí náklady na přepravu (do místa určení i zpět do prodejny prodávajícího, v níž bylo zboží objednáno) nad rámec 10 km celkem (tam i zpět), tj. 11. a každý další kilometr kupující. Náklady na přepravu činí 15,- Kč á 1 km přepravy s tím, že kupující je povinen uhradit jak přepravu do místa jím určeného tak zpět do prodejny prodávajícího, v níž bylo zboží objednáno. Náklady na přepravu je kupující povinen uhradit současně s doplatkem kupní ceny při převzetí zboží přepravci, příp. zaměstnanci prodávajícího.

 

V. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje dodání zboží s drobnými odchylkami v barvě materiálu, povrchu a rozměru, způsobenými tím, že zboží je vyráběno ručně.

5.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně ve lhůtě 16 týdnů uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž zboží zakoupil či objednal.

5.5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na tyto vady se nevztahuje záruka.

5.6. V případě nevyzvednutí reklamace do 31 dnů od data výzvy prodejcem, účtujeme za každý započatý den uskladnění skladné ve výši 30 Kč včetně DPH (bez DPH 23,70,-Kč) Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta se spotřebitelem lhůta delší než 30 dní, účtujeme uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.

5.7. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat neboli zlikvidovat.

 

VI. Další práva a povinnosti kupujícího

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Kupující je povinen uvést v objednávce správnou a úplnou adresu svého bydliště, rodné číslo a poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, a to i její části delším než 14 dnů a dále v případě, že kupující nevyzvedne zboží od prodávajícího ani po uplynutí 28 dnů od okamžiku, kdy byl kupující k převzetí zboží prodávajícím vyzván a dále v případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání.

7.2. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, a to delším než jeden měsíc. U zboží objednaného a zadaného do zakázkové výroby přímo v Indii se tato doba prodlužuje na tři měsíce.

7.3. Vrácení peněz akceptujeme pouze v případě prodlení dodání objednaného zboží a to delším než jeden měsíc. V případě u nás zakoupeného zboží, kdy zákazník chce z jakéhokoliv důvodu zrušit objednávku nebo vrátit zakoupené zboží, peníze nevracíme. Akceptujeme pouze případnou výměnu za jiné zboží.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou či poštovní adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou či poštovní adresu kupujícího.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Aadresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 734 443 818

9.4. Provozovatel internetové prezentace www.global-interio.cz je GLOBAL INTERIO.

 

V Ostravě dne 1. 10. 2010

GLOBAL INTERIO NÁBYTEK s.r.o.
jednající Jaroslavem Marxem